Template 8966

 

Template 8959

 

Template 8951

 

Template 8954

 

Template 8953

 

Template 8941

 

Template 8942

 

Template 8944

 

Template 8946

 

Template 8945

 

Template 8931

 

Template 8932

 

 

 

 

Template 8960

 

Template 8964

 

 

 

-  طراحی و ارتقا و سايت :

مهمترين فاکتور ها در طراحي يک سايت Dynamic , محتوای سايت ، سرعت نمايش سايت و قابليت دسترسي کاربران به اطلاعات سايت است آمار بياتگر آنست که ٨٥٪ مراجعه به ساِيتهای اينترنتي از طريق موتورهای جستجو صورت می پذيرد سايتی گه در صفحات اول موتور سر چها يافت نشود مانند آنست که وجود خارجی ندارد لذا امروزه کد گزاری صفحات طراحي شده اهميت بسيار زيادی دارد موتور سرچها کد گزاری غير علمی را spam  تلقی کرده و ممکن است سايت را برای هميشه  از موتور سرچهاخارج نمايد 

از سوی ديگر با توجه به تعد د سايتهای اينترنتي ، کاربران با سرعت از جستجو در سايتی که دارای زمان طولانی Download بوده و يا به صورت پيچيده و پازل گونه طراحی شده منصرف می شوند.

 

 

Copyright © 2003 2006 Sahl Afzar  Co, Ltd. All rights reserved.